Fastighetsägare
Ventilationsrengörare fastighetsägare

Ventilation - fastighetsägare flerfamiljshus 

RSVRs medlemsföretag erbjuder rengöring av ventilation för fastighetsägare av flerfamiljshus, bostadsrätter och hyresrätter. Att hålla ventilationen i gott skick är viktigt både för de boendes säkerhet och hälsa. Det finns regler och riktlinjer för detta och om ni anlitar någon av våra ventilationsrengörare så ser de till att ni uppfyller kraven. 

Hitta ventilationsrengörare

2004 togs lagen om rengöring av imkanaler och spisfläktar bort. Det betyder inte att man inte behöver rensa med jämna mellanrum och det är fastighetsägarens ansvar att se till att det görs.

Behöver du som fastighetsägare hjälp att rensa imkanalen har du möjlighet att köpa den tjänsten från den aktör du själv väljer. Hur ofta en kontroll och rengöring behöver göras är beroende på vilket ventilationssystem du har i ditt hem. Rekommendationen är att kontrollera spisfläkt och imkanal med ett intervall mellan 1-6 år beroende på kanaldimensioner. Desto mindre kanaldimensioner desto oftare behöver de rensas.

Varför löpande ventilationsrengöring:

 • Skapar ett friskare inomhusklimat för människor
 • Behåller tilltänkt funktion i ventilationssystemet
 • Minskar risk för fuktskador
 • Spar energi
 • Minskar risk för problem vid OVK besiktning
 • Minskad brandspridningsrisk

 

 

Information från Boverket:

Luft och ventilation i bostäder

 

Här kan du läsa vilka regler och system som finns, och vad du själv kan göra för att få en bra ventilation och en bra luft.

Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd uteluft, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum.

För att få ett bra inomhusklimat krävs ett:

 •  rätt valt och rätt utformat ventilationssystem
 •  genomtänkt val av byggmaterial
 •  fuktsäkert byggande.

Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta. Det är tillåtet att minska uteluftsflödet till lägst 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta när ingen är hemma, för att spara energi.

Luften i bostaden får inte medföra besvärande lukt eller negativa hälsoeffekter. För att uppnå det krävs ibland ett högre uteluftsflöde.

Dålig ventilation påverkar hälsan

Ventilationssystem behöver skötas och underhållas för att fortsätta ge en bra inneluft. Så småningom kan det annars bli problem med fukt och mögel i huset. Då kan man drabbas av hälsobesvär.

Mögel på vägg och innertak i badrummet, och kondens på insidan av sovrumsfönster, är tecken på att ventilationen inte fungerar eller är otillräcklig.

Dålig inomhusmiljö beror oftast på hälsofarliga ämnen som kan avges från byggmaterial, mögel och luftföroreningar. Höga fukthalter i byggnaden och i inneluften är också en bidragande orsak.

Ägaren ansvarar för underhållet

Byggnadens ägare har ansvaret för att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det finns drifts- och skötselinstruktioner lätt tillgängliga. Du som äger en byggnad behöver ibland anlita ett företag som har rätt kompetens.

Om du bor i en hyreslägenhet så ska hyresvärden sköta ventilationssystemet. I en bostadsrättsförening är det föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet.

Ägaren ska kontrollera ventilationen regelbundet

1992 infördes obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) i byggnader där människor vistas. En första kontroll ska göras i alla nybyggda hus och av alla nyinstallerade system. Därefter ska kontroller ske regelbundet, enligt intervall som är bestämda för olika byggnadskategorier och typer av ventilationssystem. Det är byggnadsägarens ansvar att se till att OVK genomförs och att eventuella brister åtgärdas. Äldre en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller frånluftsventilation utan värmeåtervinning är dock undantagna från OVK-kontrollen.

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. Efter utförd OVK ska fastighetsägaren också anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden, så du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord.

Kontrollera själv din ventilation

Du kan själv göra flera saker för att ventilationen i din bostad ska fungera bra. Vädra gärna så att du får in frisk luft i bostaden. Håll tilluftsventilerna öppna så att luften känns fräsch. Gör rent frånluftsventilerna från damm och partiklar utifrån. Rengör även filtret i kökskåpan, det sätts lätt igen av matos. Läs gärna våra tips för god ventilation.

Om du har mekanisk till- och frånluftsventilation med fläktar så kan det finnas ett reglage där du kan ställa om mellan sommar- och vinterläge i aggregatet. Det bör då finnas en drifts- och skötselinstruktion. Saknar du det och bor i en hyreslägenhet så kan du fråga värden hur du ska göra.

Olika ventilationssystem

De flesta flerbostadshus och småhus har något av följande ventilationssystem:

 • mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat FTX-system
 • mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat F-system, exempelvis med frånluftsvärmepump, FVP
 • självdragsventilation som inte är fläktdriven, främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1976.

Du kan läsa mer om systemen och hur du kan välja när du renoverar eller bygger nytt.

Risker med bristande ventilation

Om väggarna är av blåbetong, eller om det finns radon i marken, är det riskabelt att välja F-ventilation eller självdrag. Om man ändå väljer det krävs normalt andra stora åtgärder för att klara gränsvärdet för radon, som är 200 bequerel per kubikmeter (Bq/m3).

Problem kan också uppstå om man minskar ventilationen i bostäder nattetid, då behov av luftväxling är störst, eller sommartid, för att spara energi. Minska luftflödena får man göra bara när de boende inte är hemma. Minskningen får inte leda till ökad fukt eller orsaka skador på byggnaden.

Hitta ventilationsrengörare