OVK service Löddeköpinge

matning1OVK - OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL
Vi utför ventilationskontrollen enligt de regler som gäller och eventuella anmärkningar presenteras för kunden på ett sådant sätt att åtgärder för att lösa problemet blir tydliga. Om du som kund önskar, så tar vi på oss ansvaret att rätta till eventuella brister.

Bakgrund till OVK
Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.
Det som kontrolleras är om ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som ställdes på ventilation när det byggdes. De vanligaste felen som upptäcks vid OVK är att luftflödena är mindre än de mål som sattes när huset byggdes och det näst vanligaste felet är smuts i fläktar och kanaler.

Hur ofta?
• En och tvåfamiljshus med från- och tilluft och/eller värmeåtervinning besiktigas en gång.
• Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av system ska besiktigas vart tredje år.
• Fastigheter med fläktstyrd från- och tilluft ska besiktigas vart tredje år.
• Fastigheter med enbart fläktstyrd frånluft eller självdrag ska besiktigas vart sjätte år.

Undantag från funktionskontroll är:
• En- och tvåbostadshus med självdragssystem
• En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft utan värmeåtervinning.
• Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan jämförbar näring.
• Industribyggnader. (Kontors och personalutrymmen ska dock besiktigas.)
• Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Boverkes byggregler
Boverkets regler säger så här om ventilation: "Byggnaders ventilationssystem skall utformas så att erforderlig mängd uteluft tillförs byggnaden och så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter från personer och byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs. Ventilationseffektiviteten skall vara god." Detta är huvudparagrafen om ventilation.
Övriga viktiga regler för bostäder är:
• Luftväxlingen ska vara minst 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea när rummen används.
• Uteluft till bostäder ska i första hand tillföras i rum eller del av rum för daglig samvaro och för sömn och vila.
• Återluft i bostäder får endast förekomma om luften från en lägenhet återförs till samma lägenhet och luften renas innan den återförs. Det är inte tillåtet att återföra frånluft från kök, hygienrum eller andra utrymmen med lägre krav på luftkvalitet.
• Ventilationen ska inte orsaka besvärande drag. Lufthastigheten i lokaler där människor befinner sig (mer än tillfälligt) ska inte vara högre än 0,15 meter per sekund.

Fem nyckelord kan förklara OVK:s genomförande:
• Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.
• Besiktningsman. Endast den som har behörighet får utföra funktionskontrollen.
• OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.
• Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.
• Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.ovkservice.se/

OVKservice Syd AB
Visa större karta
Programvägen 1
Box 16, SE-24643 Löddeköpinge

Tel: 046-71 20 95

info@ovkservice.se