Restaurang och storkök
Ventilationsrengörare fastighetsägare

Ventilation i restaurang- och storkök

RSVRs medlemsföretag erbjuder rengöring av ventilation för restauranger och storkök. Att hålla ventilationen i gott skick är viktigt både för säkerheten och arbetsmiljön. Det finns regler och riktlinjer för detta och om ni anlitar någon av våra ventilationsrengörare så ser de till att ni uppfyller kraven. 

Hitta ventilationsrengörare

VENTILATION I RESTAURANG & STORKÖK

Fett är brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till stora bränder. Därför ska alla storkök samt alla restauranger enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på lite olika sätt. Oftast genom att sotaren spolar i kanaler, på fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel – så att det brandfarliga fettet försvinner.

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR SFS 2003:778 3 KAP 4 §
En kommun ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen ska i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som ska rengöras – enligt första stycket i lagen – även kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar utiffrån brandskydds-synpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma ska gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och där tillhörande avgaskanaler.

Regelbundna kontroller

DET MINSKAR RISKERNA
Hur ofta imkanalen ska rengöras bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor. Rekomendationerna är följande (kan variera mellan kommunerna).

FÖRORDNINGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
En kommun ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilt fall.

STORKÖK/RESTAURANGER = 3 gånger/år
UPPVÄRMNINGSKÖK = 1 gång/år

 

 

Hitta ventilationsrengörare