Allt fler störs av dålig inomhusmiljö

Idag upplever allt fler besvär på grund av inomhusmiljön i sin bostad och mycket går att härleda till bristfällig ventilation.

Enligt Miljöhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten upplever allt fler besvär på grund av inomhusmiljön i sin bostad. Bland de närmare 90 000 personer som svarade på enkäten upplevde cirka 11 procent att de, under de senaste 3 månaderna, upplevt besvär på grund av inomhusmiljön i sin bostad. Det var till exempel trötthet, huvudvärk, hosta eller besvär med ögon och näsa. Besvären var vanligare bland kvinnor (14 procent) än bland män (9 procent). 

Nytt för årets enkät var frågan om trångboddhet eftersom hushåll med fler boende än vad bostaden är anpassad för kan påverka inomhusmiljön med besvär som allergi, trötthet och huvudvärk. Även luftvägsinfektioner hos barn anses ha ett samband med bristfällig inomhusmiljö. 

Otillräcklig ventilation är enligt Folkhälsomyndigheten orsaken till många av problemen med inomhusmiljön och därför kommer de under 2024 att närmare undersöka hur ventilation i fastigheter påverkar luftkvaliteten och luftvägsbesvär. 

Precis som Folkhälsomyndigheten arbetar RSVR för att skapa inomhusmiljöer som bidrar till en god och jämlik hälsa. Vi arbetar konsekvent med att öka medvetenheten om vikten av god ventilation, dels genom att finnas på konferenser och mässor för informationsutdelning och diskussioner, dels genom våra egna utbildningar för ventilationsrengörare. Målet är att utbilda och motivera till förbättringar som kan minska hälsorelaterade problem i dåligt ventilerade bostäder och lokaler. 

RSVRs medlemsföretag erbjuder rengöring av ventilation för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Att hålla ventilationen i gott skick ger både en förbättrad luftkvalitet och en säker och energieffektiv fastighet. Genom regelbunden underhållning av ventilationssystemet minskar nämligen risken för mögel och dessutom kan det leda till lägre uppvärmnings- och kylkostnader eftersom de är mer effektiva i att hantera luftflöden och temperaturer.

Här kan du hitta en certifierad ventilationsrengörare nära dig. 

Varför ska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar löpande rengöra ventilationen?

Skapar ett friskare inomhusklimat.

Behåller funktionen i ventilationssystemet.

Minskar risken för fuktskador.

Kan spara energi.

Minskar risken för problem vid OVK-besiktning.

Minskad risk för brand.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten