Imkanal.se har uppdaterats med ny information och en ny skrift. Webbplatsen är ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av matlagningslokaler.

Imkanal 2022

Imkanal.se har uppdaterats med ny information och en ny skrift. Webbplatsen är ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av matlagningslokaler.

Förutom själva imkanalskriften finns det nu på webbplatsen avsnitt som berör arbetsmiljö, återvinning, ozon/UV-ljus, rengöring och rensluckor, service- och skötselinstruktioner och en hel del annat som är viktigt att ha kunskap om.

Den nya versionen av skriften består i grunden av samma krav som tidigare, dock har alla tidigare rådstexter lyfts ut ur imkanalskriften samtidigt som vissa kompletteringar har gjorts. Allt återfinns på imkanal.se. Dessutom finns informationen gällande hantering av ozon i ventilationssammanhang nu på imkanal.se, tidigare var den publicerad på ozonventilation.se.

­– De viktigaste skillnaderna i skriften är att den nu rekommenderar sköljtäta kanaler även i klass 2B, det vill säga även om man har en ozon- och UV-ljusanläggning. Erfarenheter har visat att över tid så har flera sådana anläggningar inte fungerat på avsett vis. I stället har fett i stor mängd samlats i kanalerna. Dessa kanaler måste därför kunna rengöras med våt metod, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

I Boverkets byggregler finns ingen beskrivning av vad som avses med ett anslutningsdon, så det är nu definierat i skriften som en kort övergång mellan spiskåpa/köksfläkt och imkanal. Det kan till exempel handla om en flexibel slang, vars utsträckning i huvudsak är i vertikalled.

Undvika olyckor

Stor vikt har lagts på att bistå projektörerna med relevant information. Utifrån praktiska erfarenheter har det tillkommit texter med råd gällande arbetsmiljö och ozon- och UV-ljusbehandlingar. Projektörerna måste förstå vikten av att brukarna har en säker arbetsplats.

Enligt Annika Brännmark har det inträffat flera incidenter med ozon som direkt har orsakats av att de som vistas i lokalerna inte har haft kännedom om anläggningarnas villkor och funktion.

– Det är avgörande att det finns tydliga instruktioner i kök och fläktrum om vad som gäller i anläggningen och när eventuella åtgärder ska vidtas för att undvika olyckor, säger Annika Brännmark.

Se hemsidan och den nya skriften på imkanal.se.

Fakta
Imkanal.se riktar sig till projektörer, byggherrar, restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur köksventilationen behöver vara utförd.

Imkanal 2022 har tagits fram av Plåt & Ventföretagen, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, Funkis, ABC Vent, Systemair och Nordiska skorstensprodukter.

Vad är en imkanal?
Imkanal kallas en ventilationskanal som ska föra bort luft från ett utrymme för matlagning. Ventilation i kök ska utformas så att det finns god uppfångningsförmåga vid matlagningsplatsen. Kanaler ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning.

Text: Plåt och ventföretagen

https://www.pvforetagen.se/