Sedan den 1 januari 2024 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdaterat sina regler för ventilation i skyddsrum.

Nya regler för ventilation i skyddsrum

Sedan den 1 januari 2024 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdaterat sina regler för ventilation i skyddsrum.

Skyddsrum SR 24 är en handbok som riktar sig till de som utrustar eller underhåller skyddsrum. Handboken trädde i kraft den 1 januari 2024 och innehåller de tekniska krav som ställs på skyddsrummets funktioner. Ett av de mest kritiska systemen för att säkerställa skyddsrummens funktion under en kris är ventilationssystemet. 

Sammanhållet ventilationssystem
För att uppfylla de författningskrav som säkerställer att det ska gå att vistas i ett skyddsrum i minst tre dygn utan avbrott, krävs ett väl genomtänkt ventilationssystem. Utöver standardventilationsutrustning för fredstid måste varje skyddsrum utrustas med ett separat ventilationssystem avsett enbart för användning under skyddsrumsdrift. Systemet ska se till att skyddsrummet har en tillräcklig lufttillförsel och luftkvalitet under hela vistelsen.

Luftintag
Placeringen av luftintagen är avgörande för skyddsrummets säkerhet och effektivitet. Luftintagen ska placeras så att de kan tillföra ren luft till skyddsrummet på ett säkert sätt, utan luftföroreningar. De ska även kunna rena inkommande luft från grövre partiklar. 

Luftbehandling
För att luftkvaliteten i skyddsrummet ska uppfylla de nödvändiga kraven måste utrustningen för lufttillförsel kunna opereras manuellt eller med reservkraft i händelse av strömavbrott. Luft som tillförs skyddsrummet ska kunna renas och kontroll av övertrycket ska kunna avläsas i skyddsrummet.

Frånluft 
För att hantera frånluft effektivt ska ventilationssystemet i skyddsrummet även kunna hantera luft från toalettutrymmen. Luften ska transporteras bort från bostadsutrymmena genom särskilda luftslussar.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Handbok Skyddsrum SR 24.

https://www.msb.se/contentassets/e0b6f3ddc621475d9071ff3545f1e643/skyddsrum-sr-24-2024-01-01.pdf